Hrady a zámky

Kozí Hrádek - hrad

Kozí hrádek je nejpamátnějším hradem Táborska. Z dochovaných pramenů není známo, kdy byl postaven. Nejstarší zprávy jsou až z roku 1377, kdy byl jeho majitelem Vlček z Kozího.

Později byl Kozí hrádek vlastnictvím pánů z Hardeka a Jindřicha z Hradce. Roku 1406 ho získal Vilém z Újezda, ale za 2 roky zemřel, a tak se stal majetkem jeho synů Ctibora a Jana. Svůj největší význam získal Kozí hrádek pobytem mistra Jana Husa, největší osobnosti českého reformního hnutí.
 
Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí, 39101, Vstupné: 20,-
tel: 381 276 707, email: meXus@sezimovo-usti.cz
, www stránky

Hluboká nad Vltavou - zámek

Zámek Hluboká byl původně založen jako strážný hrad v polovině Model plné zbroje 16. století13. století českými králi a jako královský majetek byl dáván často do zástavy. V držení se zde vystřídalo několik šlechtických rodů.

Mezi významné patřili např. Pernštejnové, kteří založili v roce 1490 nedaleký rybník Bezdrev, rozlohou druhý největší v Čechách. Významný šlechtický rod pánů z Hradce zakoupil hlubocké panství v roce 1561. O dva roky později nechali noví majitelé původní gotický hrad stavebně upravit na renesanční zámek. Koncem 16. stol. byl dalším majitelem panství rod Malovců z Malovic, jako protestanti však přišli o majetek v roce 1619 a o čtyři roky později jako náhradu za válečné pohledávky získal panství od císaře Ferdinanda II. Habsburka španělský generál Don Baltazar de Marradas. Od jeho synovce v roce 1661 koupil BarokníHlubokou Jan Adolf I. Schwarzenberg.

Schwarzenbergové pobývali na Hluboké do konce roku 1939, kdy poslední majitel Dr. Adolf emigroval před nacisty do zámoří. O svůj majetek definitivně přišli zvláštním zákonem Lex Schwarzenberg v roce 1947. Díky velice dobře spravovanému majetku a rozsáhlým hospodářským aktivitám.

Schwarzenbergové hlubocký zámek dvakrát stavebně upravili, nejprve počátkem 18. století v barokním stylu, později provedli rozsáhlou rekonstrukci zámku v romantickém stylu nové gotiky v letech 1840 – 1871 včetně úpravy parku a okolní krajiny. Byl přestavěn pod vlivem cest tehdejšího majitele, knížete Jana Adolfa II. Schwarzenberga a jeho manželky Novogotická Hlubokákněžny Eleonory, roz. princezny Liechtenstein, do Anglie. Hlavní předlohou projektu byl královský zámek Windsor. Přestavba byla započata podle plánů vídeňského architekta Franze Beera, po jeho smrti pokračoval hlavně v projektování honosných interiérů schwarzenberský stavitel Damasius Deworetzky.
 
142, Hluboká nad Vltavou, 37341
tel: 387 967 045, email: zamekhluboka@volny.cz, www.zamek-hluboka.eu/

Týn nad Vltavou - zámek

Město Týn nad Vltavou leží na řece Vltavě nedaleko jejího soutoku s řekou Lužnicí na počátku vzdutí Orlické přehradní nádrže. Nachází se 30 km severně od okresního města Českých Budějovic v nadmořské výšce 356 m.
 
Týn nad Vltavou je jedním z nejstarších sídlišť v jižních Čechách. Názvem "týn" byla označována plotem hrazená místa před zakládáním měst. Už ve 12. století (snad již v 10.) tu byl opevněný dvorec pražských biskupů, pod nímž existovala trhová a farní osada se dvěma kostely (tzv. Starý Týn), jež byla koncem osmdesátých let 13. století vypálena. Tehdy byl také na místě dvorce založen kamenný hrad a založeno nové město zvané Nový Týn. V roce 1609 povýšil císař Rudolf II. Týn na královské město. Třicetiletá válka zastavila rozvoj úspěšně se vyvíjejícího města, které bylo několikrát vážně poškozeno požárem a dvakrát vydrancováno. Jeho největší rozmach tak nastal až po roce 1945.

 Město bylo založeno okolo pravidelného náměstí, na němž zůstalo do současnosti zachováno několik renesančních měšťanských domů. V jeho západní části stojí radnice, původně renesanční, přestavěná po požáru v roce 1796 ve stylu jihočeského lidového baroka.
Severní stranu náměstí uzavírá raně barokní arcibiskupský zámek z roku 1699. V jeho prostorách je umístěno Městské muzeum s expozicemi keramiky, vorařství, loďařství a loutkařství.
Významnou dominantou náměstí je původně raně gotický kostel svatého Jakuba z doby kolem roku 1279. Zajímavou barokní stavbou je hřbitovní kostel svatého Víta.
Z bývalého hradu se do současnosti dochovaly jen nepatrné zbytky v dnešním parku na návrší nad městem. Zajímavostí parku je přírodní divadlo s otáčivým hledištěm.


Technickou památkou je ocelový most překlenující Vltavu v sousedství dnes užívaného silníčního mostu.

Zvíkov - hrad

Zvíkov je nejvýznamnější raně gotický královský hrad v českých zemích. Nachází se na vysokém skalnatém ostrohu nad soutokem Otavy a Vltavy. Ostroh byl osídlen již v době prehistorické; na přelomu letopočtu zde bylo významné, snad keltské hradiště.

Hrad Zvíkov byl založen na sklonku vlády krále Přemysla Otakara I. (+ 1230). První zmínka o hradu je z r. 1234. V úzké šíji na jižní straně byl ve skále vylámán příkop, za ním vybudována hranolová (Hlízová) věž přístupná ve výši prvního patra z ochozu na hradbách. Obytné křídlo stálo po levé straně. Mezi prvními správci hradu (purkrabími) se jmenují Konrád (r. 1238) a Vlček (před r. 1243), po nich následoval do r. 1259 dlouholetý purkrabí Hrz (Hirzo).

Snad již roku 1250, za krále Václava I., zahájil purkrabí Hirzo dostavbu jádra hradu s velkolepým reprezentačním královským palácem, dokončeným v 70. letech 13. století. Bylo přestavěno starší jižní křídlo, nově vystavěno západní křídlo při Hlízové věži a trojboké nádvoří uzavřeno na třech stranách otevřenými arkádami v přízemí i v patře. Stavbu prováděla královská stavební huť působící současně na stavbě královského hradu v Písku.

Záhoří, 39818, Vstupné: 40,-
tel: 382 285 676, email: zvikov@volny.cz
, www stránky

Třeboň - zámek

Neodmyslitelnou součástí Třeboně je honosný renesanční zámek, rozkládající se na jihozápadní straně historického centra města. V těchto místech stával nejdříve panský dvorec, změněný na tvrz a později kamenný hrádek, zmiňovaný poprvé roku 1374.

Nedlouho předtím koupili Třeboň Rožmberkové, kteří městu a jeho širokému okolí dopřáli náležitý rozvoj. Po roce 1562 pověřil Vilém z Rožmberka Vlachy Jana a Antonína Ericery náročnými přestavbami starých hradních budov na renesanční zámek. Tuto proměnu dokončil v době Petra Voka architekt Domenico Cometa.

Po smrti posledního Rožmberka (1611) zdědili zámek Švamberkové, kteří přišli o většinu majetku po osudové bitvě na Bílé hoře. Třeboňské panství daroval císař Ferdinand II. své vlastní rodině, ale o snadno nabytý majetek nikdo nepečoval a záchranou pro zámek je až přechod do rukou starobylého německého rodu Schwarzenbergů, kteří jej získávají v roce 1660. Knížecí rod Schwarzenbergů vlastní zámek až do roku 1940, kdy jej zabírá gestapo. Počátkem dvacátých let, po první pozemkové reformě, Schwarzenbergové zámek opouštějí a poté slouží po několik let jako hotelové zařízení. Po válce v roce 1945 je nad zámkem zavedena národní správa a v roce 1947 byl třeboňský zámek zestátněn.
Ze zámeckých interiérů je nejzajímavější rozlehlá renesanční světnice obdélného půdorysu zaklenutá vysokou zrcadlovou klenbou

Třeboň, 37901, Vstupné: 45,-
tel: 384 721 193, email: zamek.trebon@cmail.cz, www stránky 

Orlík nad Vltavou - zámek

Původně gotický hrad, rozšířený renesančně. Po požáru r. 1802 obnoven pro Schwarzenbergy, v pol. 19. stol. novogoticky přestavěn.

Historické interiéry s cenným dobovým zařízením a rodovými uměleckými sbírkami ve dvou patrech zámku (rytířský sál, empírové salony, knihovna, pušková chodba s více než 300 exempláři loveckých zbraní, lovecký sál, kaple, aj.). Rodové muzeum věnované Karlu I. Schwarzenbergovi a napoleonským válkám. Anglický park.

 Zámek se před napuštěním Orlické přehrady nacházel na skalnatém ostrohu 60 m vysoko nad hladinou Vltavy.

Květen, září - otevřeno až do 17.00 hodin.
Červen až srpen - otevřeno až do 18.00 hodin.

 
Orlík nad Vltavou, 39807, Vstupné: 60,-
tel: 382 275 101, email: zamek_orlik@volny.cz, www stránky

 

Jindřichův Hradec - hrad a zámek

Rozsáhlá renesanční rezidence se středověkým jádrem, poškozená požárem r. 1773, obnovená na poč. 20. stol. V letech 1976-94 velkoryse rekonstruována. Renesanční zahrada.

TRASA A - Adamovo stavení - obsahuje původní renesanční prostory tzv. Zelené pokoje, nástěnné malby, kazetové stropy ze 16. století a krby, poskytující ucelenou představu obytného prostředí z období renesance. Prohlídková trasa zahrnuje cenné obrazy např. od Petra Brandla - Josef Egyptský se nechává poznat svým bratřím (1721).

TRASA B - Středověký hrad - provází návštěvníka gotickým palácem, nejstarší částí památkového areálu. Zajímavá je hradní Kaple sv. Ducha s gotickou klenbou. Unikátem jsou nástěnné malby z roku 1338 s námětem legendy sv. Jiří. Pozornost si zaslouží románsko - gotické portály a především deskový obraz Jindřichohradecké madony z doby kolem roku 1460. Závěr tohoto druhého prohlídkového okruhu tvoří dosud funkční Černá kuchyně, v níž se připravovala známá sladká kaše pro chudé.

TRASA C - Procházka staletími - (15. - 19. stol.) - prohlídka je zaměřena na historický vývoj hradu a zámku s prohlídkou klasicistních interiérů a Černínské obrazárny. Vyvrcholením je zahradní Rondel, který upoutá bohatou štukovou výzdobou ze 16. století. Koncepcí ani svou dekorací nemá Rondel ve světě obdoby.

Od května do září otevřeno až do 16.15 hodin.

Dobrovského 1, Jindřichův Hradec, 37701, Vstupné: 170,-
tel: 384 321 279, email: zamek@j-hradec.cz, www stránky

Červená Lhota - zámek

Jednou z nejromantičtěji položených památek v Čechách je jihočeský vodní zámek Červená Lhota. Vyrůstá na skále, která se přehrazením údolí a vzedmutím vodní hladiny stala malým ostrůvkem. Zemanskou tvrz koupil roku 1530 Jan Kába z Rybňan a brzy na to ji přestavěl na renesanční zámek.

  Po roce 1641 se Lhota stala majetkem Slavatů, pánů na nedalekém Jindřichově Hradci. Před polovinou 19. století nechal E. J. Schönburg-Hartenstein upravit zámecký exteriér v romantickém duchu. Na počátku 20. století cimbuří a jiné neogotické prvky zmizely. Architekt H. Walcher z Moltheimu je nahradil pseudorenesančními štíty s oblouky nahoře, pro Červenou Lhotu dnes charakteristickými.

Výsledný dojem z návštěv Červené Lhoty: vynikající.
Malebný zámek s pěknými interiéry, průvodovská služba na úrovni.Romantická plavba za pěkného počasí s vypůjčenou loďkou na rybníku, který zámek obklopuje. Každá dívka nebo žena se při tom cítí jako princezna. U Červené Lhoty návštěvníci ten rybník rádi obcházejí, protože se z jeho břehů nabízejí neopakovatelné pohledy na zámek a jeho okolí.
 
Kardašova Řečice, 37821, Vstupné: 50,-
tel: 384 384 228, email: zamekcervenalhota@razdva.cz, www stránky

Český Krumlov - hrad a zámek

Státní hrad a zámek Český Krumlov patří svou architektonickou úrovní, kulturní tradicí i svou rozlohou mezi nejvýznamnější památky středoevropské oblasti. V původní půdorysné dispozici, hmotové skladbě, interiérové instalaci i architektonickém detailu je dochován stavební vývoj od 14. do 19. století.


Vysoké hodnocení místa z řad domácích i zahraničních odborníků vedlo postupně k získání statutu nejvyšší památkové ochrany. V roce 1963 bylo město prohlášeno městskou památkovou rezervací, v roce 1989 byl areál zámku vyhlášen národní kulturní památkou a v roce 1992 byl celý historický komplex zapsán do Seznamu památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Medvědi chovaní v zámeckém příkopu.

Český Krumlov, 38101, Vstupné: 90,-
tel: 380 704 721, email: castle@ckrumlov.cz, www.stránky